Privacybeleid

Laatste datum van wijziging: 02 november 2021

De website https://shop.enjoybeauty.eu/ (hierna: de “Website”) wordt aangeboden door: 

ALWAYS ON BV (hierna “ALWAYS ON BV”, “Wij” en “Ons”)

Prins Albertlei 14

2600 Berchem

België

BTW BE 0772.824.932
E-mail: privacy@enjoybeauty.eu

ALWAYS ON BV baat het marketinglabel EnjoyBeauty uit. De handelaars die u terugvindt onder https://enjoybeauty.eu/onze-winkels/  participeren in dit marketinglabel.

Aarzel niet om ons te contacteren indien u privacy-gerelateerde vragen zou hebben. Wij beloven u een spoedig antwoord!

1. Waarom deze privacyverklaring? 

Iedere persoon die de Website bezoekt (hierna de “Bezoeker”) alsook eenieder die gebruik maakt van onze diensten of die van onze winkels (hierna de “Klant”), geeft bijna onvermijdelijk bepaalde persoonsgegevens vrij. Deze persoonsgegevens vormen informatie die ons toestaat u te identificeren als natuurlijke persoon, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen. U bent identificeerbaar van zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen één of meer persoonsgegevens en u als natuurlijke persoon. Naar de Bezoeker en de Klant wordt hierna ook gezamenlijk verwezen als de “Betrokkene”. 

Wanneer wij uw persoonsgegevens van andere partijen verkrijgen, leveren wij redelijke inspanningen om contractuele clausules met deze partijen af te sluiten die hen ertoe verplichten om de relevante regels inzake gegevensbescherming te respecteren. Dit kunt u er onder meer in bestaan dat deze partij u alle noodzakelijke informatie verschaft of – zo nodig – van u de toestemming verkrijgt om de persoonsgegevens te verwerken zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verkrijgen wanneer u met ons interageert (bijv. door formulieren in te vullen op deze sites, door ons te contacteren etc.).

We gebruiken en verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming de GDPR en andere relevante wetsbepalingen. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de GDPR is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (General Data Protection Regulation).

Via deze Privacyverklaring wordt iedere Betrokkene op de hoogte gebracht van de verwerkingsactiviteiten die ALWAYS ON BV kan doorvoeren met zijn of haar persoonsgegevens. ALWAYS ON BV behoudt het recht om deze Privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Elke substantiële wijziging zal duidelijk gemeld worden aan de Betrokkene. We raden de Betrokkene aan dit document regelmatig te raadplegen. 

2. Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

2.1. Verwerkingsverantwoordelijke

ALWAYS ON BV bepaalt alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens worden verzameld, alsook het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Bijgevolg is ALWAYS ON BV een “verwerkingsverantwoordelijke” in de zin van de GDPR.

ALWAYS ON BV heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens van haar Bezoekers en Klanten te beschermen. ALWAYS ON BV maakt gebruik van verschillende adequate beveiligingstechnologieën en -procedures om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. ALWAYS ON BV zorgt ervoor dat de aangeleverde persoonsgegevens veilig bewaard worden in een gecontroleerde omgeving. 

2.2. Verwerker(s)

ALWAYS ON BV doet beroep op zorgvuldig geselecteerde “gegevensverwerkers” voor de verwerking van de persoonsgegevens van Bezoekers en Klanten. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.

ALWAYS ON BV doet beroep op de volgende categorieën van « verwerkers »: 

 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor marketingdoeleinden;

Eén van onze belangrijke partners terzake, is Freedelity die instaat voor het verzenden van onze Nieuwsbrieven en voor het beheer van de klantendatabases van onze winkels. Voor meer informatie over waarom en hoe persoonsgegevens in dat kader verwerkt worden, verwijzen we naar het Privacybeleid van Freedelity: https://www.myfreedelity.com/nl/vie-privee

 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor ICT –technische ondersteuning en hostingdoeleinden;
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor administratieve doeleinden (bijv. CRM-systeem);
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor analytische doeleinden.

Met het oog op een optimale bescherming van de persoonsgegevens van de Betrokkenen heeft ALWAYS ON BV de nodige contractuele afspraken gemaakt met de bovenvermelde gegevensverwerkers om ervoor te zorgen dat zij dezelfde hoge standaarden toepassen als ALWAYS ON BV.

Een doorgifte van persoonsgegevens aan een verwerker buiten de Europese Economische Ruimte (EER) kan slechts plaatsvinden naar landen waarvan de Gegevensbeschermingsautoriteit in België heeft vastgesteld dat zij eenzelfde passend beschermingsniveau bieden of, indien dit niet het geval zou zijn, voor zover ALWAYS ON BV de nodige contractuele afspraken heeft gemaakt met deze verwerker, rekening houdende met de standaardbepalingen zoals opgelegd door de Gegevensbeschermingsautoriteit in België.

3. Op welke juridische basis worden uw persoonsgegevens verwerkt?

In overeenstemming met de GDPR verwerken wij persoonsgegevens op basis van volgende juridische gronden: 

 • Op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals overeengekomen met de Klant, of de uitoefening van precontractuele stappen genomen op aanvraag van de Betrokkene; of
 • Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie met de Klant, in het bijzonder de facturatie;
 • Op basis van ons gerechtvaardigd belang om te antwoorden op informatieaanvragen van Bezoekers en Klanten;
 • Op basis van ons gerechtvaardigd belang voor het versturen van promotionele aanbiedingen (direct marketing) naar onze Klanten;
 • Op basis van de uitdrukkelijke toestemming voor het versturen van promotionele aanbiedingen (direct marketing) naar Bezoekers.

4. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

ALWAYS ON BV verbindt zich ertoe enkel die persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. 

Hoeveel en welke persoonsgegevens ALWAYS ON BV over u verzamelt, is afhankelijk van uw gebruik van de Website en/of onze dienstverlening. De verzameling van persoonsgegevens wordt verder uitgebreid naarmate intensiever gebruik gemaakt wordt van onze Website en onze dienstverlening. Over het algemeen zullen Klanten meer persoonsgegevens vrijgeven dan Bezoekers. Concreet verwerken wij volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Klanten:
 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres);
 • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres);
 • Persoonsgegevens (geslacht, leeftijd, geboortedatum en -plaats, nationaliteit); 
 • Aankoopgegevens bij onze winkels; 
 • Bezoekers:
 • Elektronische identificatiegegevens (cookies, IP-adres);
 • Overige gegevens die ons via e-mail of via het contactformulier op de website onder https://enjoybeauty.eu/contact/  verstuurd worden;
 • De gevraagde persoonsgegevens wanneer via https://connect.freedelity.be/enjoybeauty/index.php?lang=nl  uitdrukkelijk toestemming wordt gegeven om onze Nieuwsbrief te ontvangen. Het betreft de volgende gegevens: hetzij uw identiteitskaartnummer en geboortedatum OF uw naam, aanspreektitel (‘beschaafdheid’), geboortedatum en adres.

Deze persoonsgegevens worden verzameld wanneer u onze Website bezoekt, wanneer u ons een e-mail of het ingevulde contactformulier verzendt of wanneer u zich inschrijft voor het ontvangen van onze Nieuwbrief, waarvoor u zich ook op elk moment weer kunt uitschrijven.

5. Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens gebruikt?

De verwerking van uw persoonsgegevens is essentieel voor de goede werking van de Website en voor de daarmee verbonden dienstverlening. De verzameling van persoonsgegevens wordt verder uitgebreid naarmate de Betrokkene intensiever gebruik maakt van onze Website en onze dienstverlening. 

De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • Klanten:
 • Klantbeheer: klantenadministratie, orderbeheer, leveringen, facturatie, controle van de kredietwaardigheid, ondersteuning en klachtenbewaking.
 • Gepersonaliseerde marketing en reclame. In dat geval heeft de Klant steeds het recht zich hiervan uit te schrijven.
 • Bezoekers: 
 • Het beantwoorden van informatieaanvragen via e-mails;
 • Gepersonaliseerde marketing en reclame indien de Bezoeker hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd. In dat geval staat het de Bezoeker te allen tijde vrij zijn toestemming in te trekken. 

Verder kunnen de persoonsgegevens van de Betrokkene ook aangewend worden voor volgende doeleinden:

 • Beheer van geschillen.
 • Bescherming tegen fraude en overtredingen.

Daarnaast gebruiken wij cookies om (het IP-adres van) Bezoekers te herkennen en hen een persoonlijke gebruikerservaring te bieden, om hun technische keuzes te onthouden en om eventuele fouten op de Website op te sporen en te corrigeren. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over de manier waarop we cookies gebruiken.

Bij een bezoek aan de Website worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze Website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht, enz. Teneinde uw privacy optimaal te beschermen, worden deze gegevens steeds geanonimiseerd.

We verzamelen in geen geval gevoelige persoonsgegevens, zoals gegevens over uw ras, politieke opvattingen, gezondheid, godsdienstige en andere geloofsovertuigingen, seksuele geaardheid en dergelijke.

De Betrokkene verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan ALWAYS ON BV en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. ALWAYS ON BV behoudt zich het recht voor om bepaalde bewerkingen op te schorten of te annuleren indien de vereiste persoonsgegevens ontbreken, onjuist of onvolledig zijn.

6. Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor intern gebruik binnen ALWAYS ON BV. In voorkomend geval worden uw persoonsgegevens uitsluitend op onze verantwoordelijkheid doorgegeven aan derde partijen die diensten aan ons leveren en toegang tot uw persoonsgegevens nodig hebben voor één of meer doeleinden zoals uiteengezet in deze Privacyverklaring. Uw persoonsgegevens zullen niet verkocht worden, doorgegeven worden of gecommuniceerd worden aan andere derde partijen, behalve indien u ons daarvoor op voorhand uw expliciete toestemming heeft gegeven of wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of wettelijk verplicht is.

7. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de vooropgestelde doelen na te streven. Ze worden verwijderd uit onze databank wanneer ze niet langer nodig zijn om deze doelen na te streven of indien de Betrokkene geldig het recht tot verwijdering van de persoonsgegevens uitoefent. 

8. Wat zijn uw rechten?

1. Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uiteengezet in artikel 5.
Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken. 

2. Recht op inzage

Indien u uw identiteit kan bewijzen, verkrijgt u het recht om informatie te verwerven over het verwerken van uw persoonsgegevens. Aldus heeft u het recht inzage te krijgen in de doeleinden van de verwerking, de categorieën

persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers waarnaar de persoonsgegevens worden gestuurd, de criteria die de periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten die ju kan uitoefenen met betrekking tot uw persoonsgegevens. 

3. Recht op rectificatie van persoonsgegevens

Inaccurate of onvolledige informatie kan verbeterd worden. U kan zich tot ons richten met een verzoek tot wijziging. 

4. Recht op het wissen van uw persoonsgegevens

U heeft tevens het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen: 

 • Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het vooropgestelde doel;
 • U herroept uw toestemming tot het verwerken van uw persoonsgegevens en er is geen enkele andere wettelijke grondslag tot verwerken van uw persoonsgegevens;
 • U heeft op rechtmatige wijze een bezwaar ingediend tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Uw persoonsgegevens worden op onrechtmatige wijze verwerkt;
 • Uw persoonsgegevens dienen verwijderd te worden op basis van een wettelijke verplichting.

Het verwijderen van persoonsgegevens is voornamelijk gerelateerd aan zichtbaarheid; het is mogelijk dat de verwijderde persoonsgegevens tijdelijk opgeslagen blijven. 

5. Recht op beperking van de verwerking 

In sommige gevallen heeft u het recht om beperkingen van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Dit geldt zeker in geval van een geschil met betrekking tot de accuraatheid van persoonsgegevens, als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor ALWAYS ON BV om vast te stellen dat u geldig uw recht tot verwijdering kan uitoefenen. 

6. Recht om bezwaar te maken

U heeft het recht u te allen tijde te verzetten tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden, profileringsdoeleinden of doeleinden die voortvloeien uit de legitieme belangen van de verwerkingsverantwoordelijke. ALWAYS ON BV zal ophouden uw persoonsgegevens te verwerken tenzij ALWAYS ON BV kan aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken van uw persoonsgegevens die primeren op uw recht om zich te verzetten. 

7. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de aan ALWAYS ON BV verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft u het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is. 

8. Recht op het intrekken van uw toestemming

U heeft het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken, bijvoorbeeld wanneer u deze als Bezoeker heeft gegeven voor direct marketing doeleinden. 

9. Hoe kan u uw rechten uitoefenen?

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, dient u een geschreven verzoek en bewijs van identiteit via aangetekende brief te sturen naar ALWAYS ON BV,Prins Albertlei 14 2600 Berchem België of via e-mail aan privacy@enjoybeauty.eu. Wij zullen zo snel mogelijk antwoorden, uiterlijk één (1) maand na het ontvangen van uw verzoek.  

10. Mogelijkheid tot het indienen van een klacht

Indien u opmerkingen of klachten heeft over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, verzoeken wij u om deze eerst aan ons te melden. Op die manier kunnen we in onderling overleg tot een minnelijke oplossing komen.

Indien u, na deze melding, nog niet steeds niet tevreden bent met de verwerking van uw persoonsgegevens door ALWAYS ON BV, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (voor België: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/)